Blog

Günümüzde insanların mutsuz bir yaşam sürmelerine neden olan etkenlerin başında stres gelmektedir. Stres mutsuzluk yarattığı kadar insanların sağlığını da tehlikeye atmakta, aile yaşamında ve kendi iç dünyasında huzursuzluk, tükenmişlik ve bıkkınlık yaşamalarına neden olmaktadır.

Stresle ilgili çalışmaların oldukça yaygınlaşmasına karşılık, gerçekte stresle yaşama ve stres deneyimi, yeni bir olay ya da olgu değildir. Çünkü kişilerde, gerilim yaratan olaylar daima bulunmakta olup insanlar, eski çağlardan beri gerilim yaratan pek çok olayla karşı karşıya kalmıştır ve kalmaktadırlar. Özellikle günümüzdeki hızlı değişme teknolojik, sosyal, politik ve ekonomik konularda pek çok yeni, bilinmeyen ve çözümü güç sorunlar ortaya çıkarmıştır.

Stres, bedenin her türlü stres yapıcı etkiye olan tepkisidir ya da insanın dengesini bozan her şeydir. Başka bir deyişle stres, insan bünyesinin termostatını devre dışı bırakan bir unsurdur, insanı dengesizliğe iter.

Stres bireyler üzerine etki yapan ve onların davranışlarını, iş verimini, başka insanlarla ilişkilerini etkileyen bir kavramdır. Stres durup dururken ya da kendiliğinden oluşmaz, insanın içinde bulunduğu ya da hayatını sürdürdüğü ortam veya çevrede meydana gelen değişimlerin insanı etkilemesi sonucu ortaya çıkar.

Kişiler, yaşantılarında karşılaştıkları olumsuz durumlara farklı tepkiler vermektedir. Çoğu kişi üzgün olduğumuzda ya da canı sıkıldığında kendini rahatlatmak için yemek yemektedir. Yeme bozukluğu olan pek çok kişide depresif belirtiler gözlenir.

Kontrolsüz ve aşırı düzeyde yemeğe başlamanızın nedenleri arasında hissedilen mutsuzlukla başa çıkmaya, yaşanan stres düzeyini azaltmaya yönelik çabalar yer almaktadır. Ancak yemenin sonunda ortaya çıkan “şişmiş olma” hissi, yeme bozukluğu olan bireylerde duyulan mutsuzluğu arttırmakta ve yaşanılan suçluluk duygusu ile kusma vb. istenilmeyen davranışlarla son bulmaktadır.

Kişiyi benlik ve vücut gibi çeşitli algı boyutlarında etkileyen beslenme alışkanlıklarının, kişinin stres belirtilerinin düzeyi ile de ilişkili olacağı açıktır.

Bundan dolayı bireylerin stres yönetiminde psikolojik olduğu kadar kendilerine özel beslenme programı uygulamaları da oldukça önemlidir.

Beslenme Alışkanlıklarının Stres ile İlişkisi